Algemene voorwaarden

  1. Definities a. “Website”: verwijst naar de website van Bosch Property Management, toegankelijk via www.bosch-property-management.com. b. “Gebruiker”: verwijst naar een persoon die de Website bezoekt en/of gebruikmaakt van de diensten en informatie die op de Website worden aangeboden. c. “Bosch Property Management”: verwijst naar Bosch Property Management, een bedrijf gevestigd in Nederland. d. “Diensten”: verwijst naar alle diensten en informatie die via de Website worden aangeboden.
  2. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de Diensten van Bosch Property Management. b. Door de Website te bezoeken of gebruik te maken van de Diensten, stemt de Gebruiker in met deze algemene voorwaarden.
  3. Aansprakelijkheid a. Bosch Property Management streeft ernaar om de informatie op de Website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Echter, Bosch Property Management geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid, geschiktheid of actualiteit van de informatie. b. Bosch Property Management is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Website of de Diensten.
  4. Intellectuele eigendom a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en software, blijven eigendom van Bosch Property Management of de desbetreffende rechthebbenden. b. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosch Property Management de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, verspreiden, publiceren, verkopen of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden.
  5. Privacy a. Bosch Property Management hecht waarde aan de privacy van Gebruikers. Het Privacybeleid van Bosch Property Management is van toepassing op het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie door Bosch Property Management. Het Privacybeleid is te vinden op de Website en maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.
  6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting a. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. b. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website of de Diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
  7. Wijzigingen a. Bosch Property Management behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze op de Website worden geplaatst. b. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

Door gebruik te maken van de Website en de Diensten van Bosch Property Management verklaart de Gebruiker deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen.

Join our email list to receive our latest listings and sales reports

Add your favorite form plugin